Actueel

Rome en Reformatie

 

Kanunnik Rik Hoet en ds. Dr. Dick Wursten in gesprek

Donderdag 8 juni as. zullen kanunnik Rik Hoet en dr. Dick Wursten een tweespraak houden over hoe wij nu, na 500 jaar reformatie als christenen met elkaar verdergaan.  Om de discussie alvast wat ingang te zetten schreef Hans Neels, vicevoorzitter van de ARK een reformatiepamflet.  Het is een oproep om het onszelf niet makkelijk te maken en een poging om principieel verder te denken. Hier volgt alvast het pamflet: hoe de sprekers daarop reageren moet u zelf komen horen, donderdag 8 juni 2017, om 19.30 in het Parochiecentrum van de Kathedraal, in de Heilige Geeststraat 21- 2000 Antwerpen.

Reformatiepamflet.      

Christus verbindt ons.

( een protestantse bijdrage, aan een kerkelijk gesprek..)

1. Hebben Orthodoxen de prachtige zangen van de liturgie, waar als het ware de heilige aanwezigheid van God  ingedaald is in de mensen, en zijn het bij katholieken vooral de heilige dingen, waarin de heiligheid van God  verborgen ligt:  clerus, ouwel en bisschopsstaf,  protestanten zeggen dan fier en monter:  wij hebben niks. Niks in handen, niks om´t lijf. Ja, er is het Woord van God. Maar ook dat is niet van ons, maar van God. 

En weet: God is God, ondoorgrondelijke liefde en heilige betrouwbaarheid: maar ook God is niet van ons.

Van ons is de aarde: gegeven om op te wonen. Liefst zo aards als mogelijk. Want waarom  anders gaf God ons deze aarde? 

En daar dan God aanbidden, ´in geest en waarheid´!

Zoek het niet in extase, zoek het niet in ascese. Het gewone in het aardse, is het bijzondere. Eerlijk zijn voor God is  kritisch zijn op elke vorm van eigen godsdienstigheid. De incarnatie, dat Christus kwam, in ons midden, heeft ons geleerd met nieuwe ogen te kijken naar het gewone. God heeft ons in Christus laten zien hoe dierbaar voor God de aarde is.  

2. Laat ons als protestanten openlijk toegeven, dat wij deze eenvoud van geloven niet hebben volgehouden. Intern is het ons duidelijk niet gelukt. 

Het betonrot van schisma en partijdigheid verdeelt het protestantisme, op onzalige wijze. Protestants-zijn van een bepaald soort is funest voor onze ware identiteit, funest voor onze presentie in de wereld, funest voor wat we voor alles mogen zijn: het lichaam van Christus. Elke toevoeging en bij-naam verschraalt de kerk alleen maar. Waar ook protestanten een jas hebben aangetrokken, van welke snit dan ook, moet die weer uit.

Er is maar één kerk, en die is van Christus. En alle vormen van kerk-zijn, anders dan die ene, zijn menselijke tekortkomingen en historische vergissingen. 

3. Vijfhonderd jaar reformatie leert ons: loop niet weg uit die gehavende historisch beladen kerk. Juist in deze kwetsbaarheid van menselijk falen heeft Christus onder ons willen wonen. Heb de moed je verantwoordelijk te weten voor alles wat er aan kerk-zijn al geweest is. Laat ons het provinciale afleggen, en de breedte zoeken. De Opgestane laat zich na Pasen in alle aardsheid representeren in ons, zijn volgelingen en vrienden, die van alle plaatsen, alle tijden, katholiek zijn.

En deel dan royaal wat wij hebben, met alle bewoners van kerken en kloosters en zaaltjes en zoekenden. Laat ons een beweging van bevlogenen zijn, dwars door alle kerken en gezindten  heen.

4. Daarom: common Worship, diepgang en breedte. We raken weer in gesprek met Augustinus en al die anderen die ons geloof geschept hebben. De kerk belichaamt een architectuur van hoop en menselijkheid, zichtbaar in gebouwen, in liturgie en vormingswerk, in politiek en kunst, in diaconaat en barmhartigheid. Wie zich met Christus laat bekleden is niet bezig met louter devote innigheid, maar zoekt expressie voor dankbaarheid en overvloed.

En we moeten onze kinderen daar weer bij betrekken!

Als protestanten vandaag een bijdrage kunnen leveren, laten zij dan vooral dit naar voren brengen: dat de kerk het lichaam van Christus op aarde mag zijn.  

Antwerpen, april, 2017 

Hans Neels, vicevoorzitter Antwerpse Raad van Kerken.

 

Hierna volgen nog enige afspraken ter overzicht

 

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

Conferentie Lutherse Kerken

Dinsdag 25/09 tot vrijdag 28/09 2018

Na de zomer gaat de driejaarlijkse conferentie van de Lutherse Kerken, aangesloten bij de ‘International Lutheran Council’ door in het Elzenveld in Antwerpen. Het thema dit jaar is “ECCLESIOLOGY and ECUMENISM”.

Het voorlopige programma omhelst:

Twee vespers (avondgebeden) die plaatsvinden in het kader van de oecumene en die toegankelijk zijn voor het grote publiek.   Aanvang telkens te 18.30 uur. Op 25/09 in de Keizerskapel en op 26/09 in de Kathedraal.

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-