Actueel

Rome en Reformatie

 

Kanunnik Rik Hoet en ds. Dr. Dick Wursten in gesprek

Donderdag 8 juni as. zullen kanunnik Rik Hoet en dr. Dick Wursten een tweespraak houden over hoe wij nu, na 500 jaar reformatie als christenen met elkaar verdergaan.  Om de discussie alvast wat ingang te zetten schreef Hans Neels, vicevoorzitter van de ARK een reformatiepamflet.  Het is een oproep om het onszelf niet makkelijk te maken en een poging om principieel verder te denken. Hier volgt alvast het pamflet: hoe de sprekers daarop reageren moet u zelf komen horen, donderdag 8 juni 2017, om 19.30 in het Parochiecentrum van de Kathedraal, in de Heilige Geeststraat 21- 2000 Antwerpen.

Reformatiepamflet.      

Christus verbindt ons.

( een protestantse bijdrage, aan een kerkelijk gesprek..)

1. Hebben Orthodoxen de prachtige zangen van de liturgie, waar als het ware de heilige aanwezigheid van God  ingedaald is in de mensen, en zijn het bij katholieken vooral de heilige dingen, waarin de heiligheid van God  verborgen ligt:  clerus, ouwel en bisschopsstaf,  protestanten zeggen dan fier en monter:  wij hebben niks. Niks in handen, niks om´t lijf. Ja, er is het Woord van God. Maar ook dat is niet van ons, maar van God. 

En weet: God is God, ondoorgrondelijke liefde en heilige betrouwbaarheid: maar ook God is niet van ons.

Van ons is de aarde: gegeven om op te wonen. Liefst zo aards als mogelijk. Want waarom  anders gaf God ons deze aarde? 

En daar dan God aanbidden, ´in geest en waarheid´!

Zoek het niet in extase, zoek het niet in ascese. Het gewone in het aardse, is het bijzondere. Eerlijk zijn voor God is  kritisch zijn op elke vorm van eigen godsdienstigheid. De incarnatie, dat Christus kwam, in ons midden, heeft ons geleerd met nieuwe ogen te kijken naar het gewone. God heeft ons in Christus laten zien hoe dierbaar voor God de aarde is.  

2. Laat ons als protestanten openlijk toegeven, dat wij deze eenvoud van geloven niet hebben volgehouden. Intern is het ons duidelijk niet gelukt. 

Het betonrot van schisma en partijdigheid verdeelt het protestantisme, op onzalige wijze. Protestants-zijn van een bepaald soort is funest voor onze ware identiteit, funest voor onze presentie in de wereld, funest voor wat we voor alles mogen zijn: het lichaam van Christus. Elke toevoeging en bij-naam verschraalt de kerk alleen maar. Waar ook protestanten een jas hebben aangetrokken, van welke snit dan ook, moet die weer uit.

Er is maar één kerk, en die is van Christus. En alle vormen van kerk-zijn, anders dan die ene, zijn menselijke tekortkomingen en historische vergissingen. 

3. Vijfhonderd jaar reformatie leert ons: loop niet weg uit die gehavende historisch beladen kerk. Juist in deze kwetsbaarheid van menselijk falen heeft Christus onder ons willen wonen. Heb de moed je verantwoordelijk te weten voor alles wat er aan kerk-zijn al geweest is. Laat ons het provinciale afleggen, en de breedte zoeken. De Opgestane laat zich na Pasen in alle aardsheid representeren in ons, zijn volgelingen en vrienden, die van alle plaatsen, alle tijden, katholiek zijn.

En deel dan royaal wat wij hebben, met alle bewoners van kerken en kloosters en zaaltjes en zoekenden. Laat ons een beweging van bevlogenen zijn, dwars door alle kerken en gezindten  heen.

4. Daarom: common Worship, diepgang en breedte. We raken weer in gesprek met Augustinus en al die anderen die ons geloof geschept hebben. De kerk belichaamt een architectuur van hoop en menselijkheid, zichtbaar in gebouwen, in liturgie en vormingswerk, in politiek en kunst, in diaconaat en barmhartigheid. Wie zich met Christus laat bekleden is niet bezig met louter devote innigheid, maar zoekt expressie voor dankbaarheid en overvloed.

En we moeten onze kinderen daar weer bij betrekken!

Als protestanten vandaag een bijdrage kunnen leveren, laten zij dan vooral dit naar voren brengen: dat de kerk het lichaam van Christus op aarde mag zijn.  

Antwerpen, april, 2017 

Hans Neels, vicevoorzitter Antwerpse Raad van Kerken.

 

Hierna volgen nog enige afspraken ter overzicht

 


Kanunnik Rik Hoet en ds. Dr. Dick Wursten in gesprek

De Antwerpse Raad van Kerken nodigt uit.

De 31 oktober 1517 wordt verondersteld als die dag dat Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de deur van de slotkerk te Wittenberg sloeg, een kleine universiteitsstad in Duitsland. Dit vormde het begin van een reeks gebeurtenissen die zouden leiden tot het ontstaan van de Protestantse Kerk.

Donderdag 8 juni om 19.30 uur
Zal een duo gesprek plaatsvinden tussen kanunnik Rik Hoet en ds. Dr. Dick Wursten
hoe men uit verschillende denominaties naar het Lutherjaar aankijkt.

De avond zal doorgaan in het
Parochiecentrum van de Kathedraal in de Heilige Geeststraat 21 te Antwerpen
De deuren zijn open vanaf 19.00 uur.

Na het gesprek is een pauze voorzien en koffie & thee wordt geschonken.
Daarna kunnen vragen worden gesteld.
Het einde is voorzien rond 21.30 uur – 22.00 uur.

De inkom is gratis.

Wij hopen dat u met velen aanwezig zal zijn.

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

ANTWERPSE RAAD VAN KERKEN organiseert

FESTIVAL VAN HET WOORD

GROENPLAATS – ANTWERPEN

16 SEPTEMBER 2017

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Vijf “evensongs” te Antwerpen

Zoals ondertussen bekend houden wij verspreid over het gedenkjaar 500-jaar reformatie vijf “evensongs” in de kathedraal te Antwerpen.
–                                                         Gezongen avondgebeden,                                             –
niet Rooms-katholiek, niet Luthers, niet Protestants of Orthodoxs, maar wel bijbels en vroom en hoogstaand. Daarom hebben wij voor deze vorm gekozen.
Een anglicaans avondgebed. De Church of England is er van alle denominaties van de ene kerk het best in geslaagd de verschillende tradities bijeen te houden.
De vorm is bijna voor iedereen ‘vreemd’ of anders, maar niemand zal zeggen dat het niet past.
Zo zitten we als christenen van de gevestigde kerken na eeuwen weer bij elkaar in de dienst en voelen ons verbonden.
De dienst wordt gehouden in het koor van de kathedraal; als daar geen plaats meer is, kunt u in het schip ook alles volgen.

De 1ste “evensong” werd goed bezocht, zeker gezien het feit dat er betrekkelijk weinig ruchtbaarheid aan was gegeven.
De 2de “evensong” met het ‘Vocaal Theologen Ensemble’ opende de ‘Week van gebed voor de eenheid van de christenen’. Wij mochten ongeveer 150 deelnemer tellen.

‘Vocaal Theologen Ensemble’: dat is misschien een merkwaardige naam, het koor bestaat inderdaad uit Theologen, althans, mensen die op een of andere manier werken in de kerk, veelal de Protestantse kerk van Nederland. Zij zongen graag, zij vonden het jammer dat in de protestantse kerk de gezongen liturgie zo mager was, en zij hebben een bijzonder inspirerende vrouw als dirigent: musicus én theoloog Hanna Rijken. Zij rond momenteel haar promotie af, en wel over de opkomst en invloed in de Nederlandse kerken van de Anglicaanse liedkunst en liturgie, met name van de Choral Evensong.

Herkenbare elementen zullen terugkomen. Maar voor het Magnificat en Nunc Dimitis, de vast terugkerende zangen van Maria en Zacharias in de avondgebeden, is zoveel muziek geschreven, dat zal anders zijn. Ook voor de Anthem, een vrij stuk over Bijbelwoorden wordt telkens een andere keuze gemaakt. De voorgangers komen uit alle kerken van de oecumene.

De 3de “evensong” heeft plaats op 14 mei  en
de 4de op 25 juni 2017, telkens om 17.00 uur

in het koor van de Onze Lieve Vrouw Kathedraal van Antwerpen.

De 5de is voorzien voor oktober.

De Antwerpse Raad van Kerken nodigt u met vreugde en van harte uit deze diensten mee te vieren.

De toegang is vrij.

Ds. Hans Neels, ondervoorzitter bestuur ARK