About Gunda

Posts by Gunda :

NIEUWJAAR…. De beste wensen!? Ds. J. P. Neels

NIEUWJAAR…. Beste wensen!?

Wel, als u het mij toch vraagt, wat dan de beste wensen zijn voor 2017, dan zou dat voor mij, naast alle goede gewone doordeweekse zaken natuurlijk zoals gezondheid, mooi leven enz… de wens zijn dat wij als christenen wat zelfbewuster zouden worden.  En dat niet vanuit nood, vanwege de teruggang van kerkbezoek, of de opkomst van de Islam, om maar wat te noemen: nee, niet vanuit een negatieve impuls.  Ik zou wensen dat wij zelfbewuster zouden worden vanwege de overvloed, omwille van God die zo vitaal in ons midden is. (Ho, dit is geen preek van een vrome dominee!) Vanwege Christus, die fenomenaal ons vooruit is. Ik zou wensen dat wij ons bewust worden dat God in deze wereld op zijn eigen manier in alle menselijkheid aanwezig is: al heel lang, en onvermoeibaar.

Ik zou wensen dat wij de lamzakkige praatjes… ja, ik word een beetje fel… over hoe het zou moeten met de kerk en onze gelovigen van de 21ste eeuw gewoon niet meer zouden voeren. Daar heb je namelijk niks aan. Ik zou wensen dat wij ons als protestanten in België niet meer druk zouden maken om ons eigen groentetuintje. Ik wens dat wij mondiaal ( of dan toch in ieder geval Europees) en oecumenisch christen willen zijn, omdat Christus ook wereldwijd en overal betekenis heeft.

Weet u wat, laten wij alvast met elkaar afspreken dat wij dat soort gesprekken gewoon niet meer voeren. Dat wij uit een ander vaatje gaan tappen, uit het reservoir van de overvloed. Een glaasje drinken vanuit de goedheid van God, de fles dankbaarheid aanspreken, omdat wij in een geweldige traditie staan van mannen en vrouwen die ons geloof zijn voorgegaan, die het even moeilijk hadden als wij en er ook niet glansrijk uit gekomen zijn, hun weg vaak gingen in vertwijfeling en onbegrip, maar waar toch telkens weer dat sprankeltje eeuwigheid in hun leven zichtbaar werd.

We zullen eraan geloven moeten dat God heel menselijk onder ons is gekomen.  Waar we zo mooi met Kerst over hebben gezongen. En dat ‘God met ons’, Emanuel nog veel menselijker, nog veel meer op ons niveau verdergaat dan wij vaak denken. Want het begon allemaal in een klein stalletje… dat mondiale en oecumenische, dat ‘voor alle mensen van de wereld’… dus juist binnen dat ‘bedoeninkje’ van kerk-zijn dat wij runnen, als u begrijpt wat dat betekent. De overvloed zit in een glas, nee, in een druppel, in een traan, een zucht, een rilling van ‘het moet anders’… zo menselijk.

God is niet onmenselijk, juist Hij is menselijk/menslievend.

Binnen de beperktheid en begrenzing en ‘het stelt allemaal niks voor’ van ons, gaat God met ons zijn weg en zijn wij met Hem in gesprek geraakt, en ik zou wensen dat wij in onze onderlinge gesprekken dat kleine vonkje heen en weer zagen schieten van dat wonderlijke, dat wij in onze menselijkheid delen in de liefde van God, die alle verstand te boven gaat. Dat dus het grootse zo groot is dat het in alle kleinheid waar kan worden in ons midden.
En kijk mijn agenda in en schrijf een voor een mijn verplichtingen op de lege pagina’s: zo laat hier, en dan daar, en ik denk dat u dat ook doet… en als we dan samen even zouden bedenken: dit is de overvloed Gods… tja….?

Ds. J. P. Neels

Homilie 24/01/16

HOMILIE MGR. JOHAN BONNY, BISSCHOP VAN ANTWERPEN

Gebedsweek voor de eenheid van de christenen
Sint-Laurentiuskerk Antwerpen
Orthodoxe vespers, zondag 24 januari 2016, 15 uur

Broeders en zusters,

Elk jaar neemt een oecumenische werkgroep uit een ander land de taak op zich om het thema uit te werken voor de internationale Gebedsweek voor de eenheid van de christenen.    Voor dit jaar gebeurde de voorbereiding in Letland.   Als thema koos de werkgroep een vers uit de eerste Petrusbrief: ‘geroepen om de grote daden van de Heer te verkondigen’ (1 Petr. 2, 9).

Letland is een van de drie Baltische staten aan de Oostzee.   Ruim duizend jaar geleden werd het christelijk geloof er voor het eerst verkondigd.  Volgens bepaalde archeologische vondsten kan de eerste christelijke verkondiging er teruggaan op de 10de eeuw, wellicht door Byzantijnse missionarissen.  De meeste historische bronnen laten het Letlandse christendom echter teruggaan op de 12de – 13de eeuw, meer bepaald op de missionering door de heilige Meinhard met Duitse missionarissen.    In de 16de eeuw, de tijd van de reformatie, was Riga een van de eerste steden om de leer van Luther aan te nemen.  In de 18de eeuw hebben Moravische missionarissen (de Hernhutters) het christelijk geloof in het land een nieuwe diepgang gegeven.   Door zijn ligging was Letland in de geschiedenis vaak het slagveld van religieuze en politieke oorlogen.   Veranderingen aan de politieke kaart van het land leidden meermaals tot veranderingen aan de kerkelijke kaart.   Vandaag bevindt Letland zich op een kruispunt van orthodoxe, katholieke en protestantse gebieden.   Door deze unieke ligging leven vandaag in Letland christenen van uiteenlopende tradities, zonder dat een van hen dominant is.

Tijdens en na de Tweede Wereldoorlog kwam Letland onder de pletwals van totalitaire en antichristelijke regimes: het nazisme en het communisme.    De christenen werden zwaar vervolgd en hun kerkelijke structuren ontmanteld.   Toch bleven christenen in deze decennia van vervolging van hun geloof getuigen, vaak tot in het martelaarschap.  Mgr. Sloskans, een bisschop afkomstig uit Letland, verbleef meerdere decennia als balling in België, in de abdij van de Keizersberg in Leuven, tot aan zijn dood in 1981.   De Letlandse lijst van martelaren uit die periode is zeer lang.  Ze omvat duizenden namen van orthodoxe, lutherse, baptistische en katholieke gelovigen die hun leven lieten voor hun geloof.   Hun lotsverbondenheid in de vervolging heeft de christenen van Letland dichter bij elkaar gebracht.   Het heeft hun verbondenheid in de Heer versterkt.   Vandaag staan alle Kerken in Letland voor eenzelfde opdracht: de verkondiging van het Evangelie aan nieuwe generaties.   Decennia van atheïstische propaganda en kerkvervolging hebben velen van het geloof en van de Kerk vervreemd.   Het religieuze analfabetisme is groot. Toch bidden en werken christenen vandaag samen om de Letlandse samenleving te genezen van de historische, etnische en ideologische kwetsuren die haar nog steeds pijnigen.

Goede vrienden, het gaat vandaag niet zozeer over Letland als wel over de oecumene en over de eenheid van de christenen.   Elk land heeft zijn verhaal.   Elke samenleving heeft haar verleden en haar kwetsuren.  Wie zich vastklampt aan de geschiedenis vindt in iedere regio redenen genoeg om niet met de ander te moeten samenwerken.   Toch mogen we het bredere perspectief niet uit het oog verliezen.   Wat ons als christenen verenigt, zijn niet ons land of onze cultuur.   Wat ons met elkaar verbindt, reikt zoveel verder: het zijn ons gemeenschappelijk geloof in Jezus Christus,  ons doopsel in een en dezelfde Heer,  de gaven van de Geest die we hebben ontvangen, de zending om te getuigen van het Evangelie, de opdracht om zorg te dragen voor wie arm zijn en gekwetst.  Achter ons liggen vele redenen om niet met elkaar op te trekken, voor ons liggen enkel redenen om dat wel te doen.

Het thema voor deze gebedsweek voor de eenheid komt, zoals gezegd, uit de eerste Petrusbrief: ‘geroepen om de grote daden van de Heer te verkondigen’ (1 Petr. 2,9).   Het is een betekenisvolle keuze. Waarom zijn de christenen geroepen om de handen in elkaar te slaan en hun eenheid te herstellen?  Omdat het over ‘de grote daden van de Heer’ gaat.   De Heer heeft geen kleine daden, maar grote daden verricht. Tot de grootheid van Gods daden behoort dat Hij volken met elkaar verbindt, dat Hij mensen uit verschillende rassen en talen in eenzelfde gemeenschap verzamelt, dat Hij vergeving en verzoening bewerkt tussen partijen die elkaar niet genegen waren.   Verdeeldheid wekken of in stand houden is geen groot werk.   Je moet er geen groot wetenschapper of diplomaat voor zijn.   Verzoening en verbinding scheppen is wel een groot werk.   Daarvoor moet je wel beschikken over een grote dosis wijsheid, geduld, inzicht en vertrouwen.   In Jezus heeft God ons één gemaakt.   Christenen uit jodendom en heidendom, uit West en Oost, uit Noord en Zuid:  in Jezus worden wij tot ledematen van één en hetzelfde lichaam,  het lichaam van de Verrezen Heer.   Dat zijn ‘de grote daden van de Heer’.    En zo komen wij bij de oecumene en ons gebed voor de eenheid van de christenen.   Hoe kunnen wij waarachtig en vruchtbaar van de grootheid van Gods daden getuigen, zolang wij onder elkaar verdeeld zijn?   Juist onze verdeeldheid en ons gebrek aan gemeenschap staat in schril contrast met de grootheid van de daden van de Heer.

De wereld blijft op zoek naar grotere eenheid en verbinding.   Het is een bijna dramatische zoektocht: dramatisch traag en dramatisch verward.   Zoveel problemen in de wereld zouden niet bestaan, of zouden al opgelost zijn,  indien landen en volken beter met elkaar konden samenwerken.   De problemen in het Midden-Oosten en Afrika, de stroom van vluchtelingen, de roofbouw op het milieu: het zijn voorbeelden van eenzelfde gebrek aan constructieve verbondenheid en samenwerking op wereldschaal.  Als christenen zullen wij echter aan de zijkant blijven staan, zolang wij niet duidelijker de handen in elkaar slaan en ons samen engageren.    De zoektocht naar christelijke eenheid heeft niet alleen met de christenen te maken, ze heeft met heel de wereld te maken.   Alleen samen kunnen wij de wereld bewegen in de richting van het Rijk Gods, in de richting van de grote daden die de Heer aan ons verricht.  Amen.

Johan Bonny
Bisschop van Antwerpen

Iets speciaals bij onze leden

Wij trachten U op de hoogte te houden over bijkomende bijzondere oecumenische activiteiten ingericht door onze leden, voor zover wij zelf de informatie krijgen.
————————————————————————————————————————–

KERSTMARKT

Zondag, 01 december 2019

van 11u30 tot 17u

Kerstkaarten, Adventskransen, Kerststukjes, Tombola, Brocante, Koffie, Thee, Dagmenu, Soep, Broodjes,

Gebak uit eigen keuken, enz.

Alles aan schappelijke prijzen

Iedereen WELKOM

Parochiezaal van de Lutherse Kerk

Tabakvest 59 – 2000 Antwerpen

(bij het ‘Theaterplein’)

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Stille Nacht    Heilige Nacht

Oecumenische Kerstnachtviering

24 december 2019 om 22.00 uur

Kerk van Millegem (bij Ranst)

Iedereen van harte welkom!!  Toegang gratis.

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o


Het Boek van de maand
Boekvoorstellingen in de kathedraal

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

De Kathedraal is voortaan gratis toegankelijk voor inwoners Provincie Antwerpen
Sinds 1 januari 2016 kunnen de inwoners uit de provincie de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen gratis bezoeken. Op die manier wil de kathedrale kerkfabriek de provincie Antwerpen danken voor de vijftig jaar durende restauratie van het kerkgebouw, die de provincie in 2015 heeft afgerond.
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

 Onze Vader

Het oecumenische Onze Vader
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Tekst statuten

ARK   ANTWERPSE RAAD VAN KERKEN   VZW
Antwerp Council of Churches

www.antwerpseraadvankerken.be
865.324.528
Sint-Pieterstraat 1, 2000 Antwerpen
IBAN: BE92 7895 /0926 /0223, BIC: GKCC BEBB

S T A T U T E N

 1. Naam en zetel
  De vereniging met ondernemingsnummer 865.324.528 draagt als naam: Antwerpse Raad van Kerken vzw, afgekort:  ARK vzw. Haar maatschappelijke zetel is gevestigd te Sint-Pieterstraat 1, 2000 Antwerpen, gerechtelijk arrondissement  Antwerpen.
 1. Grondslag
  De Antwerpse Raad van Kerken (ARK) is een gemeenschap van kerken, die Jezus Christus als Heer en Verlosser belijdt in overeenstemming met de Heilige Schrift. Ze tracht haar roeping ter ere van de ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest gezamenlijk te vervullen.
 1. Doelstelling
  De vereniging wil in getuigenis en dienstbetoon gestalte geven aan het gebed van Jezus Christus: “Opdat allen één zijn … en de wereld gelove” (Joh. 17,21).
  3.1. Naar de kerken toe tracht ze dit doel te bereiken door zich in te zetten voor een consequente gezamenlijke bezinning op vragen aangaande geloof en leven. Zij zal met name proberen de contacten en samenwerking tussen de verschillende kerken te bevorderen. De geest waarin dit alles gebeurt is die van onderlinge loyaliteit en wederzijds respect.
  3.2. Naar de wereld toe wil de vereniging proberen vorm te geven aan de gemeenschappelijke
  verantwoordelijkheid van de kerken voor de wereld waarin wij leven. Zij zal met name zich inzetten om van het evangelie te getuigen in woord en daad.
 1. Territorium
  De vereniging bestrijkt in principe de provincie Antwerpen.
 1. Leden en toetreding tot de vereniging
  De vereniging heeft werkende (stemgerechtigde) en toegetreden (niet-stemgerechtigde) leden. De leden zijn met de oecumene begane christelijke organisaties of groeperingen. die de grondslag (artikel 2) en de doelstelling (artikel 3) onderschrijven en op het territorium (artikel 4) gevestigd zijn. De Algemene Vergadering beslist over de aanvaarding van nieuwe leden.
  5.1. Alleen kerken kunnen toetreden als werkende (stemgerechtigde) leden, hierna lidkerken genoemd. Het minimum aantal lidkerken bedraagt drie.
  5.2. Andere christelijke groepen (parochies, gemeenten, kloostergemeenschappen, spiritualiteitgroepen, verenigingen, werkverbanden, enz.) al of niet gegrond in de lidkerken, kunnen toetreden als toegetreden (niet-stemgerechtigde) leden,  hierna ondersteunende leden genoemd. Ook kerken, die (nog) niet wensen toe te treden als lidkerk kunnen op deze wijze lid worden van de vereniging.
  5.3. Toetreding als lid gebeurt door  ondertekening van een toetredingsformulier als ook voor ontvangst en het onderschrijven van deze statuten.
 1. Lidgeld en inkomsten van de vereniging
  6.1. De lidkerken betalen een jaarlijks lidgeld, waarvan het bedrag elk jaar wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering. Het  maximumbedrag van dit lidgeld mag echter de 150 euro niet overschrijden.
  6.2. De ondersteunende leden worden uitgenodigd om jaarlijks een vrije bijdrage te geven.
  6.3. De inkomsten van de  vereniging worden gevormd door de  boven genoemde lidgelden en bijdragen. Mochten grotere uitgaven nodig worden geacht dan wordt ook op andere wijze geld ingezameld.
 1. De Algemene Vergadering
  De Algemene Vergadering is het hoogste gezagsorgaan in de vereniging en heeft als bevoegdheid:
  – wijziging van de statuten
  – benoeming en afzetting van bestuurders
  – goedkeuring van rekeningen en begrotingen
  – vaststelling van de hoogte van het jaarlijks lidgeld
  – ontbinding van de vereniging
  – bepaling van het beleid van de vereniging
  – aanvaarding of uitsluiting van leden.7.1. Samenstelling: De Algemene Vergadering, bestaat uit de  leden van de vereniging. Zij worden vertegenwoordigd door een onbeperkt aantal afgevaardigden. Stemgerechtigd zijn echter maximaal twee afgevaardigden per lidkerk (5.1). De stemgerechtigde leden kunnen zich bij volmacht laten vertegenwoordigen door een ander lid. De andere afgevaardigden hebben een adviserende stem. De Raad van Bestuur heef het recht om gasten uit te nodigen voor de vergadering.
  7.2. Frequentie van de Algemene Vergadering: Elk jaar moet tenminste één Algemene Vergadering worden gehouden, zij kan evenwel in bijeengeroepen worden wanneer tenminste één vijfde van de lidkerken dit vraagt.
  7.3. Oproeping tot de Algemene Vergadering: De oproeping gebeurt door de Raad van Bestuur, door gewone schriftelijke mededeling, tenminste 8 dagen voor de Algemene Vergadering, toegestuurd aan de leden en ondertekend door de voorzitter van de Raad van Bestuur of door twee bestuurders. Zij bevat de dagorde, de dag, het uur en de plaats waar de vergadering zal plaatsvinden.
  7.4. Wijze en rechtsgeldigheid van de Algemene Vergadering: De Algemene Vergadering wordt in de regel voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij zijn  afwezigheid, door de ondervoorzitter of door de oudste van de andere bestuurders die aanwezig zijn. De voorzitter duidt   de secretaris voor de  Algemene Vergadering aan.
  7.4.1. In alle gevallen is de  Algemene Vergadering geldig samengesteld, welk ook het aantal van de aanwezige of  vertegenwoordigde lidkerken mocht zijn. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid  van de stemmen van de aanwezige leden. Bij staking van stemmen, volgt na beraad een tweede stemming, bij nieuwe staking van stemmen is deze van de voorzitter beslissend.
  7.4.2. Bij afwijking op voorgaande alinea worden de beslissingen van de  Algemene Vergadering die betrekking hebben op de wijziging van de statuten, op de wijziging van de doelstelling, op de uitsluiting van leden, of de vrijwillige ontbinding van de vereniging, slechts genomen mits inachtneming van de speciale voorwaarden van aanwezigheid, van meerderheid en eventueel van gerechtelijke homologatie, rechtsgeldig vereist door de artikelen acht, twaalf en twintig van de wet van 27 juni 1921 (gewijzigd door de wet van 2 mei 2002,  gecoördineerd en bijgewerkt tot 14 mei 2014).
  7.4.3. De beslissingen van de Algemene Vergadering worden vastgelegd in door de voorzitter en de secretaris ondertekende verslagen en worden in een speciaal register bijgehouden. De uittreksels ervan, die voorgelegd moeten worden aan wettelijke overheidsinstanties, worden ondertekend door de  voorzitter van de raad van bestuur of door twee bestuurders. De verslagen worden in de eerstvolgende Algemene Vergadering voorgelegd.
 1. De Raad van Bestuur
  De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit vertegenwoordigers van tenminste drie lidkerken (5.1), waaronder een voorzitter, een penningmeester en een secretaris.
  8.1. Verkiezing en samenstelling.: De Raad van Bestuur wordt door de  Algemene Vergadering gekozen uit de brede achterban van de lidkerken (5.1). Zij worden benoemd  voor een termijn van 3 jaar en zijn ten allen tijde door de Algemene Vergadering afzetbaar. Bekwaamheid en representativiteit ten opzichte van de eigen achterban en ten opzichte van de werking van de vereniging zelf zijn de voornaamste criteria. De voorzitter, de penningmeester en de secretaris dienen in hun functie gekozen te worden door de Algemene Vergadering en moeten bij voorkeur hun wortels hebben in verschillende lidkerken. Deze functies zijn niet cumuleerbaar. De andere functies worden intern binnen de raad van bestuur verdeeld.
  8.2. Opdracht: De Raad van Bestuur heeft de opdracht om er op toe te zien dat binnen het kader van de grondslag, de doelstelling van de vereniging (artikel 2 en artikel 3) wordt bereikt. Zij zal de grote lijnen ervoor uitzetten, het beleid formuleren, bestaande activiteiten evalueren en nieuwe initiatieven ontplooien. Zij legt verantwoording af aan de Algemene Vergadering en aan de wettelijke overheidsinstanties.Om haar taak beter te kunnen vervullen kan de Raad van Bestuur zich laten bijstaan door adviseurs. Ook kan ze deskundigen op het veld van de oecumene tot adviserend bestuurslid coöpteren.8.3.  Oproeping tot de vergadering van de Raad van Bestuur: De oproeping gebeurt door gewone schriftelijke mededeling, tenminste 8 dagen voor de vergadering, door uitnodiging  van de voorzitter, secretaris of op verzoek van twee bestuurders.
  8.4.  Wijze van rechtsgeldigheid van besluiten van de Raad van Bestuur: De bestuursvergadering wordt voorgezeten door de voorzitter, of bij zijn afwezigheid, door de ondervoorzitter of door de oudste van de andere bestuurders die aanwezig zijn. Besluiten worden getroffen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is deze van de voorzitter beslissend. De besluiten worden vastgelegd in ondertekende verslagen en worden in een speciaal register bijgehouden.
  8.5.  Bevoegdheid: De Raad van Bestuur heeft in zijn bevoegdheid alle handelingen van bestuur en beschikking te verrichten, van welke aard ook, die voor het verwezenlijken van de doelstelling dienstig zijn, mits zij niet door de wet of deze statuten bij uitsluiting aan de Algemene Vergadering zijn opgedragen. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte en treedt in rechte op als eiser of als verweerder in de persoon van de voorzitter. Bij buitengerechtelijke handelingen wordt de vereniging geldig vertegenwoordigd door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders.
  8.5.1.  De Raad van Bestuur kan uit zijn midden een dagelijks bestuur vormen en dit machtigen voor alle dagelijkse handelingen De voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris en de penningmeester zijn altijd lid van dit bestuur.
  8.5.2. De Raad van Bestuur kan een huishoudelijk reglement opstellen en ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering voorleggen, waarvan de inhoud echter niet mag afwijken van hetgeen in deze statuten is bepaald.
 1. Rekeningen begroting en plichten
  Elk jaar, op  31 december, wordt de rekening van het voorbije boekjaar afgesloten en wordt de begroting voor  het volgende boekjaar opgemaakt. Beide worden ter goedkeuring voorgelegd aan een binnen de wettelijke termijn van 6 maanden te houden Algemene Vergadering. Minimaal één door de Raad van Bestuur aangestelde afgevaardigde bestuurder zal  jaarlijks de financiële rekeningen nakijken en verslag uitbrengen aan de Algemene Vergadering. Het dagboek en de jaarrekeningen met het resultaat of een van beide, worden ondertekend ter ontlasting van de penningmeester. De penningmeester, de voorzitter en de secretaris zijn volmachtdragers voor de financiële rekeningen. De penningmeester zal de bij wet verplichte ledenlijst bijhouden.  Alle schriftstukken vermelden “vzw”, ondernemingsnummer en zetel van de vereniging.
 1. De bestemming van het vermogen van de vereniging ingeval zij wordt ontbonden
  Bij ontbinding van de vereniging, om welke reden dan ook, moet het vermogen van de vereniging bestemd worden tot een doel dat aansluit bij het doel van de vereniging, welk vermogen tot een belangeloze doelstelling moet worden aangewend.

 

Volgens de besluiten van de Algemene Vergadering van 22 februari 2018 te 2000 Antwerpen werden volgende lidkerken aanvaard voor de Antwerpse raad van Kerken:

Antiochië-netwerk (A-net)
Gereformeerd Overleg Vlaanderen (GOV)
Overleg van Autonome Evangelische Gemeenten (OAEG)
Redeemed Christian Church of God (RCCG)
Russisch-Orthodoxe Kerk (ROK)
Verbond van Vlaamse Pinkstergemeenten (VVP)

 

Voor de lidkerken:

Anglicaanse Kerk, Gretrystraat 39, 2018 Antwerpen, Andrew Wagstaff, Embrecht van Groesen

Deutschsprächige Evangelische Gemeinde in der Provinz Antwerpen, Bredabaan 220, 2170 Merksem, Thorsten Jacobi, Gunda Wilckens

Evangelisch-Lutherse Kerk, Tabakvest 59, 2000 Antwerpen, Gijsbertus van Hattem, Veronica Kuchenbecker van Hattem

Grieks-Orthodoxe Kerk, Jan Van Gentstraat 11, 2018 Antwerpen, XX

Rooms-Katholieke Kerk, Schoenmarkt 2, 2000 1ntwerpen, Annie Walscharts, Michael Franzen

Verenigde Protestantse Kerk in België, p/a Lange Winkelstraat 5, 2000 Antwerpen, Hans Neels, Anne-Gera Los

Wijzigingen in de Raad van Bestuur:

De volgende bestuursleden waren ontslagnemend:

Jozef Van Glabbeek, Emma Van Der Kaden, Angelos Kamalidis.

Opgenomen in de raad van  bestuur werden:

Jan van der Dussen, Anna Walscharts, Jean-Marie Houben

Na deze ontslagen en benoemingen is de Raad van Bestuur  als volgt samengesteld:

Anna Walscharts, Wervehof 1A bus 8, 2110 Wijnegem, 520924-34689, Wilrijk, B
Embrecht van Groesen, Paardemarkt 17, 2000 Antwerpen, 710925-56347, Raamsdonk, NL
Gijsbertus van Hattem, Tabakvest 59, 2000 Antwerpen, 550311-51342, Weststelllingwerf, NL (penningmeester)
Gunda Wilckens, Rochuslei 21, 2930 Brasschaat, 421112-24683, Hamburg, D
Jan van der Dussen, Jan de Bodtlaan 3, 2650 Edegem, 560806-47592, ‘s-Gravenhage, NL (voorzitter)
Jean-Marie Houben, Turkooisstraat 15, 2600 Berchem, 571028-20132, Hasselt, B (secretaris)
Johannes Neels, Lange Winkelstraat 5, 2000 Antwerpen, 550512-55581, Vlaardingen, NL (ondervoorzitter)
Lieven Gorissen, Houtsniplei 23, 2950 Kapellen, 430625-06533, Antwerpen, B
Michel Franzen, Ringlaan 77, 2610 Wilrijk, 601123-42726 Wilrijk, B
Thorsten Jacobi, Bredabaan 220, 2170 Merksem, 650116-57724, Bochum, D

Paasgroet

Oecumenische Paasgroet 

Op Pasen vieren en beleven christenen uit alle tradities hun geloof in de verrezen Heer.  Dit  is de kern van hun gemeenschappelijk geloof en de blijde boodschap die Christenen uitspreiden, tot welke Kerkgemeenschap zij ook behoren.

Wij, de Antwerpse Raad  van Kerken, nodigt ambtsdragers en vertegenwoordigers van de Rooms-Katholieke, Orthodoxe, Anglicaanse, Protestantse en Evangelische kerken uit om
samen het paasfeest in te zetten
met een oecumenische paaswens voor elkaar en over de stad en de regio Antwerpen.
Op deze wijze stellen de christenen in Antwerpen een hoopvol teken van samenhorigheid.

Uiteraard zijn wij blij als ook vele andere gelovigen deze ontmoeting bijwonen.

Voor nadere inlichtingen kan u zich wenden tot Jean – Marie Houben (0486/836948), secretaris Antwerpse Raad van Kerken,

Wereldgebedsdag

Liturgie 2020

Ieder jaar is één land verantwoordelijk voor het opstellen van de liturgie die gebruikt wordt voor de samenkomst.Het internationaal comité in New York begeleidt, geeft raad en verzorgt de verdeling naar de deelnemende landen.Voor het jaar 2020 stelt Zimbabwe de liturgie samen met het thema:

‘Sta op, pak uw mat op en loop!’

Johannes 5:2-9a

Projecten 2020 Zimbabwe

Tijdens de dienst wordt er geld ingezameld om projecten in het betreffende land te ondersteunen.

Deze projecten bestaan voornamelijk uit praktische steun aan vrouwen en kinderen.

In 2020 wordt er een project in Zimbabwe ondersteund.

NATIONAL PLANNING DAY 2019

Saturday November 23

At 2AM

In the Église Protestante de Bruxelles Botanique

Bischoffsheimlaan 40, 1000 Brussel

WDP CELEBRATIONS 2020

Friday March 6

Meer inlichtingen:
Veronica Kuchenbecker (voorzitster Belgisch Comité van de Wereldgebedsdag (WGD)) veronicakuchenbecker@gmail.com, 0494 32 88 31, Tabaksvest 59, 2000 Antwerpen
Narissa Schmidt (secretaresse), wgdjmpbelgium@gmail.com, 0489 51 67 84

Materiaal:http://wgdjmpbelgium.wix.com/wgdjmpbelgiumwww.wereldgebedsdag.nl

Administratieve gegevens

SECRETARIAAT (correspondentie!):
ARK VZW p/a Jean-Marie HOUBEN
Diaken H. Sacrament Berchem
Turkooisstraat 15
2600 Berchem

BANKREKENING:
IBAN: BE92 7895 0926 0223 BIC: GKCCBEBB
ARK VZW
Clementinastraat 20
2018 Antwerpen

ZETEL:
ARK VZW Sint-Pieterstraat 1, 2000 Antwerpen.
ondernemings nummer 865.324.528, gerechtelijk arrondissement Antwerpen

Graag uw aandacht:

Gezien de kosten voor de werking van de ARK uitsluitend gefinancierd worden uit lidgelden, bijdragen, giften en steungelden, vragen wij U beleefd om hieraan de passende aandacht te geven.

Wil U a.u.b. op tijd (de eerste drie maanden van het jaar) Uw overschrijvingen voor ons plannen en Uw lidgeld/bijdrage/abonnement overmaken.

Het jaarlijks lidgeld per lidkerk (gemeenschap/parochie) is in de Algemene vergadering van 22 februari 2018 vastgelegd op een minimum 30 euro en op een maximum van 150 euro.

Ondersteunende leden en Waarnemende vragen wij een vrij lidgeld/vrije bijdrage te storten.

Het jaarlijks abonnement voor onze ARK berichten OIKOUMENE bedraagt € 10.—
(dit is uitsluitend een bijdrage in de kosten (materiële realisatie/verzending), en bij deze vragen wij U om begrip, mochten wij ons genoodzaakt zien de toezending van de ARK-berichten zonder bijkomende verwittiging stop te zetten, indien wij Uw abonnementsbijdrage niet ontvangen hebben.)

In het bijzonder danken wij alle gulle gevers die ons, zonder meer, met giften en steungelden stimuleren.

 

IMPRESSUM
Verantwoordelijk voor de inhoud: John van der Dussen
Redactie/coördinatie: Paul Van Uffelen
Webmaster: Sonja Nieländer – info@be-u-nique.be