Tekst statuten

ARK   ANTWERPSE RAAD VAN KERKEN   VZW
Antwerp Council of Churches

www.antwerpseraadvankerken.be
865.324.528
Sint-Pieterstraat 1, 2000 Antwerpen
IBAN: BE92 7895 /0926 /0223, BIC: GKCC BEBB

S T A T U T E N

 1. Naam en zetel
  De vereniging met ondernemingsnummer 865.324.528 draagt als naam: Antwerpse Raad van Kerken vzw, afgekort:  ARK vzw. Haar maatschappelijke zetel is gevestigd te Sint-Pieterstraat 1, 2000 Antwerpen, gerechtelijk arrondissement  Antwerpen.
 1. Grondslag
  De Antwerpse Raad van Kerken (ARK) is een gemeenschap van kerken, die Jezus Christus als Heer en Verlosser belijdt in overeenstemming met de Heilige Schrift. Ze tracht haar roeping ter ere van de ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest gezamenlijk te vervullen.
 1. Doelstelling
  De vereniging wil in getuigenis en dienstbetoon gestalte geven aan het gebed van Jezus Christus: “Opdat allen één zijn … en de wereld gelove” (Joh. 17,21).
  3.1. Naar de kerken toe tracht ze dit doel te bereiken door zich in te zetten voor een consequente gezamenlijke bezinning op vragen aangaande geloof en leven. Zij zal met name proberen de contacten en samenwerking tussen de verschillende kerken te bevorderen. De geest waarin dit alles gebeurt is die van onderlinge loyaliteit en wederzijds respect.
  3.2. Naar de wereld toe wil de vereniging proberen vorm te geven aan de gemeenschappelijke
  verantwoordelijkheid van de kerken voor de wereld waarin wij leven. Zij zal met name zich inzetten om van het evangelie te getuigen in woord en daad.
 1. Territorium
  De vereniging bestrijkt in principe de provincie Antwerpen.
 1. Leden en toetreding tot de vereniging
  De vereniging heeft werkende (stemgerechtigde) en toegetreden (niet-stemgerechtigde) leden. De leden zijn met de oecumene begane christelijke organisaties of groeperingen. die de grondslag (artikel 2) en de doelstelling (artikel 3) onderschrijven en op het territorium (artikel 4) gevestigd zijn. De Algemene Vergadering beslist over de aanvaarding van nieuwe leden.
  5.1. Alleen kerken kunnen toetreden als werkende (stemgerechtigde) leden, hierna lidkerken genoemd. Het minimum aantal lidkerken bedraagt drie.
  5.2. Andere christelijke groepen (parochies, gemeenten, kloostergemeenschappen, spiritualiteitgroepen, verenigingen, werkverbanden, enz.) al of niet gegrond in de lidkerken, kunnen toetreden als toegetreden (niet-stemgerechtigde) leden,  hierna ondersteunende leden genoemd. Ook kerken, die (nog) niet wensen toe te treden als lidkerk kunnen op deze wijze lid worden van de vereniging.
  5.3. Toetreding als lid gebeurt door  ondertekening van een toetredingsformulier als ook voor ontvangst en het onderschrijven van deze statuten.
 1. Lidgeld en inkomsten van de vereniging
  6.1. De lidkerken betalen een jaarlijks lidgeld, waarvan het bedrag elk jaar wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering. Het  maximumbedrag van dit lidgeld mag echter de 150 euro niet overschrijden.
  6.2. De ondersteunende leden worden uitgenodigd om jaarlijks een vrije bijdrage te geven.
  6.3. De inkomsten van de  vereniging worden gevormd door de  boven genoemde lidgelden en bijdragen. Mochten grotere uitgaven nodig worden geacht dan wordt ook op andere wijze geld ingezameld.
 1. De Algemene Vergadering
  De Algemene Vergadering is het hoogste gezagsorgaan in de vereniging en heeft als bevoegdheid:
  – wijziging van de statuten
  – benoeming en afzetting van bestuurders
  – goedkeuring van rekeningen en begrotingen
  – vaststelling van de hoogte van het jaarlijks lidgeld
  – ontbinding van de vereniging
  – bepaling van het beleid van de vereniging
  – aanvaarding of uitsluiting van leden.7.1. Samenstelling: De Algemene Vergadering, bestaat uit de  leden van de vereniging. Zij worden vertegenwoordigd door een onbeperkt aantal afgevaardigden. Stemgerechtigd zijn echter maximaal twee afgevaardigden per lidkerk (5.1). De stemgerechtigde leden kunnen zich bij volmacht laten vertegenwoordigen door een ander lid. De andere afgevaardigden hebben een adviserende stem. De Raad van Bestuur heef het recht om gasten uit te nodigen voor de vergadering.
  7.2. Frequentie van de Algemene Vergadering: Elk jaar moet tenminste één Algemene Vergadering worden gehouden, zij kan evenwel in bijeengeroepen worden wanneer tenminste één vijfde van de lidkerken dit vraagt.
  7.3. Oproeping tot de Algemene Vergadering: De oproeping gebeurt door de Raad van Bestuur, door gewone schriftelijke mededeling, tenminste 8 dagen voor de Algemene Vergadering, toegestuurd aan de leden en ondertekend door de voorzitter van de Raad van Bestuur of door twee bestuurders. Zij bevat de dagorde, de dag, het uur en de plaats waar de vergadering zal plaatsvinden.
  7.4. Wijze en rechtsgeldigheid van de Algemene Vergadering: De Algemene Vergadering wordt in de regel voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij zijn  afwezigheid, door de ondervoorzitter of door de oudste van de andere bestuurders die aanwezig zijn. De voorzitter duidt   de secretaris voor de  Algemene Vergadering aan.
  7.4.1. In alle gevallen is de  Algemene Vergadering geldig samengesteld, welk ook het aantal van de aanwezige of  vertegenwoordigde lidkerken mocht zijn. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid  van de stemmen van de aanwezige leden. Bij staking van stemmen, volgt na beraad een tweede stemming, bij nieuwe staking van stemmen is deze van de voorzitter beslissend.
  7.4.2. Bij afwijking op voorgaande alinea worden de beslissingen van de  Algemene Vergadering die betrekking hebben op de wijziging van de statuten, op de wijziging van de doelstelling, op de uitsluiting van leden, of de vrijwillige ontbinding van de vereniging, slechts genomen mits inachtneming van de speciale voorwaarden van aanwezigheid, van meerderheid en eventueel van gerechtelijke homologatie, rechtsgeldig vereist door de artikelen acht, twaalf en twintig van de wet van 27 juni 1921 (gewijzigd door de wet van 2 mei 2002,  gecoördineerd en bijgewerkt tot 14 mei 2014).
  7.4.3. De beslissingen van de Algemene Vergadering worden vastgelegd in door de voorzitter en de secretaris ondertekende verslagen en worden in een speciaal register bijgehouden. De uittreksels ervan, die voorgelegd moeten worden aan wettelijke overheidsinstanties, worden ondertekend door de  voorzitter van de raad van bestuur of door twee bestuurders. De verslagen worden in de eerstvolgende Algemene Vergadering voorgelegd.
 1. De Raad van Bestuur
  De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit vertegenwoordigers van tenminste drie lidkerken (5.1), waaronder een voorzitter, een penningmeester en een secretaris.
  8.1. Verkiezing en samenstelling.: De Raad van Bestuur wordt door de  Algemene Vergadering gekozen uit de brede achterban van de lidkerken (5.1). Zij worden benoemd  voor een termijn van 3 jaar en zijn ten allen tijde door de Algemene Vergadering afzetbaar. Bekwaamheid en representativiteit ten opzichte van de eigen achterban en ten opzichte van de werking van de vereniging zelf zijn de voornaamste criteria. De voorzitter, de penningmeester en de secretaris dienen in hun functie gekozen te worden door de Algemene Vergadering en moeten bij voorkeur hun wortels hebben in verschillende lidkerken. Deze functies zijn niet cumuleerbaar. De andere functies worden intern binnen de raad van bestuur verdeeld.
  8.2. Opdracht: De Raad van Bestuur heeft de opdracht om er op toe te zien dat binnen het kader van de grondslag, de doelstelling van de vereniging (artikel 2 en artikel 3) wordt bereikt. Zij zal de grote lijnen ervoor uitzetten, het beleid formuleren, bestaande activiteiten evalueren en nieuwe initiatieven ontplooien. Zij legt verantwoording af aan de Algemene Vergadering en aan de wettelijke overheidsinstanties.Om haar taak beter te kunnen vervullen kan de Raad van Bestuur zich laten bijstaan door adviseurs. Ook kan ze deskundigen op het veld van de oecumene tot adviserend bestuurslid coöpteren.8.3.  Oproeping tot de vergadering van de Raad van Bestuur: De oproeping gebeurt door gewone schriftelijke mededeling, tenminste 8 dagen voor de vergadering, door uitnodiging  van de voorzitter, secretaris of op verzoek van twee bestuurders.
  8.4.  Wijze van rechtsgeldigheid van besluiten van de Raad van Bestuur: De bestuursvergadering wordt voorgezeten door de voorzitter, of bij zijn afwezigheid, door de ondervoorzitter of door de oudste van de andere bestuurders die aanwezig zijn. Besluiten worden getroffen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is deze van de voorzitter beslissend. De besluiten worden vastgelegd in ondertekende verslagen en worden in een speciaal register bijgehouden.
  8.5.  Bevoegdheid: De Raad van Bestuur heeft in zijn bevoegdheid alle handelingen van bestuur en beschikking te verrichten, van welke aard ook, die voor het verwezenlijken van de doelstelling dienstig zijn, mits zij niet door de wet of deze statuten bij uitsluiting aan de Algemene Vergadering zijn opgedragen. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte en treedt in rechte op als eiser of als verweerder in de persoon van de voorzitter. Bij buitengerechtelijke handelingen wordt de vereniging geldig vertegenwoordigd door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders.
  8.5.1.  De Raad van Bestuur kan uit zijn midden een dagelijks bestuur vormen en dit machtigen voor alle dagelijkse handelingen De voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris en de penningmeester zijn altijd lid van dit bestuur.
  8.5.2. De Raad van Bestuur kan een huishoudelijk reglement opstellen en ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering voorleggen, waarvan de inhoud echter niet mag afwijken van hetgeen in deze statuten is bepaald.
 1. Rekeningen begroting en plichten
  Elk jaar, op  31 december, wordt de rekening van het voorbije boekjaar afgesloten en wordt de begroting voor  het volgende boekjaar opgemaakt. Beide worden ter goedkeuring voorgelegd aan een binnen de wettelijke termijn van 6 maanden te houden Algemene Vergadering. Minimaal één door de Raad van Bestuur aangestelde afgevaardigde bestuurder zal  jaarlijks de financiële rekeningen nakijken en verslag uitbrengen aan de Algemene Vergadering. Het dagboek en de jaarrekeningen met het resultaat of een van beide, worden ondertekend ter ontlasting van de penningmeester. De penningmeester, de voorzitter en de secretaris zijn volmachtdragers voor de financiële rekeningen. De penningmeester zal de bij wet verplichte ledenlijst bijhouden.  Alle schriftstukken vermelden “vzw”, ondernemingsnummer en zetel van de vereniging.
 1. De bestemming van het vermogen van de vereniging ingeval zij wordt ontbonden
  Bij ontbinding van de vereniging, om welke reden dan ook, moet het vermogen van de vereniging bestemd worden tot een doel dat aansluit bij het doel van de vereniging, welk vermogen tot een belangeloze doelstelling moet worden aangewend.

 

Volgens de besluiten van de Algemene Vergadering van 22 februari 2018 te 2000 Antwerpen werden volgende lidkerken aanvaard voor de Antwerpse raad van Kerken:

Antiochië-netwerk (A-net)
Gereformeerd Overleg Vlaanderen (GOV)
Overleg van Autonome Evangelische Gemeenten (OAEG)
Redeemed Christian Church of God (RCCG)
Russisch-Orthodoxe Kerk (ROK)
Verbond van Vlaamse Pinkstergemeenten (VVP)

 

Voor de lidkerken:

Anglicaanse Kerk, Gretrystraat 39, 2018 Antwerpen, Andrew Wagstaff, Embrecht van Groesen

Deutschsprächige Evangelische Gemeinde in der Provinz Antwerpen, Bredabaan 220, 2170 Merksem, Thorsten Jacobi, Gunda Wilckens

Evangelisch-Lutherse Kerk, Tabakvest 59, 2000 Antwerpen, Gijsbertus van Hattem, Veronica Kuchenbecker van Hattem

Grieks-Orthodoxe Kerk, Jan Van Gentstraat 11, 2018 Antwerpen, XX

Rooms-Katholieke Kerk, Schoenmarkt 2, 2000 1ntwerpen, Annie Walscharts, Michael Franzen

Verenigde Protestantse Kerk in België, p/a Lange Winkelstraat 5, 2000 Antwerpen, Hans Neels, Anne-Gera Los

Wijzigingen in de Raad van Bestuur:

De volgende bestuursleden waren ontslagnemend:

Jozef Van Glabbeek, Emma Van Der Kaden, Angelos Kamalidis.

Opgenomen in de raad van  bestuur werden:

Jan van der Dussen, Anna Walscharts, Jean-Marie Houben

Na deze ontslagen en benoemingen is de Raad van Bestuur  als volgt samengesteld:

Anna Walscharts, Wervehof 1A bus 8, 2110 Wijnegem, 520924-34689, Wilrijk, B
Embrecht van Groesen, Paardemarkt 17, 2000 Antwerpen, 710925-56347, Raamsdonk, NL
Gijsbertus van Hattem, Tabakvest 59, 2000 Antwerpen, 550311-51342, Weststelllingwerf, NL (penningmeester)
Gunda Wilckens, Rochuslei 21, 2930 Brasschaat, 421112-24683, Hamburg, D
Jan van der Dussen, Jan de Bodtlaan 3, 2650 Edegem, 560806-47592, ‘s-Gravenhage, NL (voorzitter)
Jean-Marie Houben, Turkooisstraat 15, 2600 Berchem, 571028-20132, Hasselt, B (secretaris)
Johannes Neels, Lange Winkelstraat 5, 2000 Antwerpen, 550512-55581, Vlaardingen, NL (ondervoorzitter)
Lieven Gorissen, Houtsniplei 23, 2950 Kapellen, 430625-06533, Antwerpen, B
Michel Franzen, Ringlaan 77, 2610 Wilrijk, 601123-42726 Wilrijk, B
Thorsten Jacobi, Bredabaan 220, 2170 Merksem, 650116-57724, Bochum, D